You are viewing a single comment's thread from:

RE: Blockchain Ventures nabywa udziały w firmie Enjin

in #dlike5 years ago

Twój post został bezinteresownie podbity głosem @mmmmkkkk311 dlatego że nie delegujesz Steem Power do kółek wzajemnej wymiany głosów lub kont nastawionych na zysk. Jesteś na liście moich ulubionych autorów i masz szanse na automatyczne upvoty, które zostają przydzielane tylko wtedy gdy nie mam czasu na czytanie postów i moja Voting Power wzrasta do odpowiednio wysokiego poziomu. Pamiętaj, jedyny oficjalny chat polskiej społecznosci to https://steem.chat/channel/polish

Musisz to wiedzieć: #newsteem @pennsif @steemit-polska

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64689.90
ETH 3450.92
USDT 1.00
SBD 2.50