UseCrypt Messenger I Aplikacja do obsługi wiadomości

in #deutsch3 years ago


BildQuelle
Deutsch:
UseCrypt Messenger - private Kommunikation ermöglicht.
Die erste Anwendung am Markt. Kommunikations-Apps versprechen ihren Nutzern Vertraulichkeit , aber ohne Garantie.
UseCrypt Erfinder hatten die Idee, eine globale Community zu errichten.
Polski:
UseCrypt Messenger - umożliwia prywatną komunikację.
Pierwsza aplikacja na rynku. Aplikacje komunikacyjne obiecują poufność ich użytkownikom, ale nie daje gwarancji.
Twórcy UseCrypt wpadli na pomysł stworzenia globalnej społecznościowej komunikacji.

Sort:  

Hi, I just followed you :-)
Follow back and we can help each other succeed! @hatu

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.14
JST 0.137
BTC 55840.66
ETH 3455.81
BNB 628.54
SBD 6.77