UseCrypt Messenger I Aplikacja do obsługi wiadomości

in #deutsch3 years ago


BildQuelle
Deutsch:
UseCrypt Messenger - private Kommunikation ermöglicht.
Die erste Anwendung am Markt. Kommunikations-Apps versprechen ihren Nutzern Vertraulichkeit , aber ohne Garantie.
UseCrypt Erfinder hatten die Idee, eine globale Community zu errichten.
Polski:
UseCrypt Messenger - umożliwia prywatną komunikację.
Pierwsza aplikacja na rynku. Aplikacje komunikacyjne obiecują poufność ich użytkownikom, ale nie daje gwarancji.
Twórcy UseCrypt wpadli na pomysł stworzenia globalnej społecznościowej komunikacji.

Sort:  

Hi, I just followed you :-)
Follow back and we can help each other succeed! @hatu

Coin Marketplace

STEEM 1.07
TRX 0.14
JST 0.127
BTC 56107.36
ETH 4017.95
BNB 666.97
SBD 6.69