Konekte, Kouran, lajan -- Pati #1

in #cryptomass3 years ago

Mwen panse anpil ak pwoblem ayiti patikilyèman pwoblem yon jèn ka rankontre. gen yon pwovèb ki di "timoun jodi granmou demen" se yon bèl pwovèb sa vle ou menm ki aje kounye a ann di 50 aje, jèn ke ou ap gade devan w lan la a ki nan kominote a ki pa regle tro gwo choz, pral ranplase w e pran desizyon enpotan nan lavi a ke ou menm pral depann de desizyon sa yo, donk li enpotan pou ou voye je e devan kòz jèn sa yo asire twa bagay nou pral pale de yo la a, entènèt, Kouran, lajan fè pati konba ki konsène w

Sort:  

Pou nou komanse Ak kanpay ( Konekte, Elektrisite, lajan)
n’ap bezwen komanse pa kominote kap viv a letranje a paske lè nap reflechi 1 milyon ayisyen kap viv ozetazini konekte ak rès ayisyen ki an ayiti a. donk si nou rive kreye yon pwogram edikasyon pou ede ayiseyn konpran se nan avantaj pa yo pou ede moun lakay konekte ak rès monn nan, soti nan fènwa ak gen lajan nan pòch yo sa ka sove anpil nan nou

konprann ke peyi a konpoze de frè, sè, kouzen ak tonton, matant ou kite lakay se situasyon yo amelyore donk se peyi moun pral pale byen. Peyi egal moun, bon moun= bon peyi

Ayiti se yon peyi kapitalis donk soti nan agrikiltè a pou rive nan moun kap travay nan ofis ou dwe yon ti bagay apa pou investi nan objektif pou ede kominote amelyore kondisyon yo epi fè profi, nou pa ka bati moun oubyen jèn nou yo pou yap mande sa gouvènman an pral fè pou yo, non se pou nou bati jèn ka reflechi sou sa yo ka fè pou kominote yap viv ladann nan

Poze tèt ou kesyon sa a, ki sa yon gouvènman ka fè pou ou? repons lan se pa anpil, pou reyisit ou gouvènman an ka pètèt itil ak yon tikras bagay sèlman ou pètèt anyen menm e sela menm nan gwo peyi kote ou gen enpresyon gouvènman yo miyò. pa gen gwo bagay yo kapab fè pou nou

Ki sa ki bezwen chanje an ayiti? poze tèt ou kesyon sa a epi di m eske repons ou se:
Kondisyon moun ap viv
la mizè
chomaj
kriminalite
koripsyon
gouvènman
lis la te ka kontinye net ale
men youn nan bagay ki sèten ou mèt ta rezoud tout bagay nou mansyone pi wo yo kòm pwoblèm nap toujou pa gen pwogrè. paske yon sèl bagay nou bezwen chanje se fason nou PANSE

99.99% Ayisyen pa janm panse oubyen pa ka utilize prosès panse li, ou pèdi kapasite pou five fè sa. e yon bagay ki etonan sèke majorite nan nou ka detriy nan mens ke yon segond nenpòt ki panse yon frè nou ta genyen e tandans sa repati sou tout peyi a, menm definke mwen lanse se pwomote yon kanpay de panse pozitif

Nan menm sans ke nou ap promote panse pozitif, mwen vle mansyon panse ki soti nan fwi imajinasyon nou. pa lojik paske lè ap eseye lojik nou pap konstri, epi nou fè ke tounen anaryè, Panse ak yon bagay ki egziste kounye men ki pandan yon tan pap egziste, kounye a mande tèt ou ki kote bsgay sa a soti? Repons ou jwenn nan se sa Imajinasyon.

poukisa panse li bon pou tout ayisyen pale. anglais, mwen pa vle pou ou komanse pa reflechi nan vid kòmsi ou pa li aktik ki pale sou Imajinasyon an, men yon pwovèb ki ap fè sans pou ou, repete li “Imajinasyon pa realite, men tout bagay ki reyèl soti nan imajinasyon”

M felisite moun ki ekri atik sa, ak tout moun komante l, sa montre m gen moun k ap panse pou peyi a. Se pa manti jeune nou yo an ayiti ( m ladan l tou) ap viv nan kondisyon moun pat sipoze ap viv, pafwa yo gen volonte pou reyalize objektif yo genyen ( genyen se yon biznis yo ta renmen mete sou pye) men akoz yo pa gen, moun ki pou ede yo sa lakoz yo paka reyalize rev yo. Genyen ki pase anpil tan sou ban lekol le yo fini lekol y al aprann yon metye men yo paka jwenn travay. Timoun yo pa gen kouran pou yo etidye, yon ordinateur se yon liks li ye pou yo, internet la menm, bon nou pa bezwen pale de sa, ou tande yo ba ou 4G, w ap telechaje yon bagay ki pa menm 1GB l ap fe 2h anvan li fin telecharger. Humm ayiti, li le pou nou chanje mantalite nou, pa di Ayiti paka chanje, men pou l chanje se nou ki pou mete tet nou ansanm epi, gen konfyans nan peyi nou, envesti ladan l, pa al kreye riches nan lot peyi, vin kreye travay nan peyi w pito. Ayiti gen pou l chanje!

Congratulations @caonabo! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments
Award for the number of comments received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

M felisite moun ki ekri atik sa, ak tout moun komante l, sa montre m gen moun k ap panse pou peyi a. Se pa manti jeune nou yo an ayiti ( m ladan l tou) ap viv nan kondisyon moun pat sipoze ap viv, pafwa yo gen volonte pou reyalize objektif yo genyen ( genyen se yon biznis yo ta renmen mete sou pye) men akoz yo pa gen, moun ki pou ede yo sa lakoz yo paka reyalize rev yo. Genyen ki pase anpil tan sou ban lekol le yo fini lekol y al aprann yon metye men yo paka jwenn travay. Timoun yo pa gen kouran pou yo etidye, yon ordinateur se yon liks li ye pou yo, internet la menm, bon nou pa bezwen pale de sa, ou tande yo ba ou 4G, w ap telechaje yon bagay ki pa menm 1GB l ap fe 2h anvan li fin telecharger. Humm ayiti, li le pou nou chanje mantalite nou, pa di Ayiti paka chanje, men pou l chanje se nou ki pou mete tet nou ansanm epi, gen konfyans nan peyi nou, envesti ladan l, pa al kreye riches nan lot peyi, vin kreye travay nan peyi w pito. Ayiti gen pou l chanje!

Pou rekomanse ak seri atik sou connectivité oubyen nou ka di entènèt, electrisite ak lajan ke jèn ki an ayiti bezwen plis pase konstri wout bati gwo building. Pa ke ann nou imajine yon ti moman e lè mwen imajine mwen vle koe itilize kapasite mental pou kreye imaj ke mo nou pral itilize la yofè resòti. anpil konpayi kap kap soti etazini pou al kreye travay nan lap peyi kote ou pap peye tròp enpo e enplwaye pa koute chè, konpayi sa yo pa mache al konstri gwo batiman oubyen wout, non yo bezwen bagay sa yo Enténèt, electrisite, epi kapasite pou ou konprann anglè, nou gen yon atik ki pale e ankouje pou ke peyi a sa vle di jèn nou yo pou yo fè efò konprann anglè. Gen peyi kap tann nou jèn yo pou nou prepare tèt nou epi pou ka itilize nou yon fason kap ede kominote nou amelyore.

Congratulations @caonabo, you have decided to take the next big step with your first post! The Steem Network Team wishes you a great time among this awesome community.


Thumbs up for Steem Network´s strategy

The proven road to boost your personal success in this amazing Steem Network

Do you already know that awesome content will get great profits by following these simple steps that have been worked out by experts?

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10683.64
ETH 353.34
USDT 1.00
SBD 0.95