Sort:  

Ặc , anh cũng ko biết nữa.
Người VN thì ko giúp anh, toàn thấy người lạ giúp thôi. :)
Hi vọng BTC nó lên cái cho không khí nó vui lại chút :)

Đợi vote thì thà mh đi xin vote còn hơn anh ạ . Hehe

Đó là trao đổi chứ mấy khi xin được. :) mất thời gian lắm.!
Đầu tư thời gian đi tương tác với người khác anh nghĩ hay hơn đấy! :)

Nhưng đâu phải mh cmt ng ta sẽ vote vs tg tác lại đâu anh .

Họ sẽ chú ý đến em, sau này em đăng bài sẽ dễ được họ đọc và vote hơn em ah!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 61528.21
ETH 3406.15
USDT 1.00
SBD 4.26