You are viewing a single comment's thread from:

RE: After The Consensus 2017 conference, BTC prices doubled. Historical repeat for 2018?

in #crypto-news6 years ago

Gần đây e có tham gia 1 hội nghị tương tự, nhìn sự hoành tráng và chuyên nghiệp tự ngẫm ông Satoshi đã làm gì để người ta giờ đua nhau làm sự kiện ntn :D

Sort:  

Ông ấy đơn giản chỉ tạo ra BTC thôi. :) người nhật đã tạo ra nhiều thứ làm thay đổi cả thế giới. BTC chỉ là 1 trong số đó. Ví dụ: nến nhật, tiêu chuẩn 6 sigmar, 5S .v.v.v :)

Nể phục thật, tiếc là ko biết được mặt mũi của ông ấy!

khakha muốn học để tạo ra BOC ah :)

Không ạ, tại thỉnh thoảng máu tò mò nổi lên. :)

Giống anh thôi, nhưng tò mò là cách của những con người tìm kiếm tri thức. Phần lớn con người đều như vậy! Tìm kiếm tri thức, vay mượn tri thức. Giờ anh em mình phải tiến lên level tiếp theo thôi. Không đi theo đám đông nữa. Cấp tiếp theo là “truy hỏi” :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 61528.21
ETH 3406.15
USDT 1.00
SBD 4.26