Sort:  

tavsiye edecek olursam cooggerdan paylaştığın içeriklere toplam oylardan bir miktarını cooggera hibe ettiğini söylemek belirtmek isterim

Bunun farkındayım. Yinede bildirdiğiniz için teşekkürler.

Posted using www.coogger.com

Hayır bunun farkında değilsin 😀 coogger yapılan paylaşımların belirli bir yüzdesini almaz sen istemedikce, eğer paylaştın içeriklerden belirli bir yüzdesini coogger'a bağışlamak istersen ayarlara girip beneficiaries belirtmen gerekiyor.

Bu ayar sende %0 olduğu için coogger senin paylaşımlarından bir pay almaz yani almıyor.

Bunu onaylamak için şu adrese gidip beneficiaries alanına bakabilirsin coogger hesabı var mı diye steemit.com/coogger/@kullanici ismi/permlink.json

Posted using www.coogger.com

Congratulations @mahsumclkblk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.07
JST 0.022
BTC 26923.35
ETH 1862.48
USDT 1.00
SBD 2.12