You are viewing a single comment's thread from:

RE: Django'da Mail Gönderme

in #coogger3 years ago

Çok güzel 😊 uzun süre aklımda olan ve yapamadığım bir özelliği yine anlatmış olmanız çok iyi bu yazı ile de coogger'ın gelişimine katkı sağlamıştınız, bu içerik ilede sağlamış oldunuz yakında coogger'a gerektiğinde mail gönderecek sistemi sizin sayenizde eklemiş olacağım, teşekkürler 🤘

Posted using www.coogger.com

Sort:  

Öğreniyorum galiba . 😀

Posted using www.coogger.com

Bilgi platformu zaten herkes herkesten birşeyler öğreniyor 😀😀

Posted using www.coogger.com

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19235.46
ETH 1051.43
USDT 1.00
SBD 2.95