You are viewing a single comment's thread from:

RE: AMAN DİKKAT!!! [COINTURK 22. PROJESİ][semihbalkanli#6792]

in #cointurk3 years ago

Postunuzda Projemizin 5. kurala uyulmamıştır. Düzelttikten sonra Discord üzerinden destek ekibi ile iletişime geçiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.032
BTC 19469.29
ETH 608.14
SBD 1.20