Hayatta tutma çabalarım

in #cointurk6 years ago (edited)

20181024_164055.jpg
Selam steemit dostlarım,
Bu güzel yol arkadaşım ölmek üzereydi tam bir aydır onu hayatta tutmaya çalışıyordum. Ve sonunda tedaviye karşılık verdi sanırım.Doğaya yeşile özlemi bu güzel dostlarla giderebiliyoruz malesef her yanımız beton yığını kendi sonumuzu getiriyoruz.

Sort:  

Congratulations @mavikatre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64106.00
ETH 3129.71
USDT 1.00
SBD 4.16