Composer of the week #8 (Erik Satie) Gnossienne No.1

in #classical-music3 years ago

This is my entry for the challenge .Composer of the week #8 promoted by @classical-radio


Bos días.
Cando me dispusen a escribir arredor do autor que escollín para o reto do compositor da semana de @classical-radio composer's challenge of the week sabía que era o que non queŕía facer: Dos 3 autores que se presentan para traballar sobre eles solo coñezo a Wagner ... e temos certas diferencias entre ambos, polo cal nos ignoramos.

When I got ready to write about the author I chose for the @classical-radio composer's challenge of the week I knew it was not what I would not do: Of the 3 authors who come to work on them I only know Wagner ... and we have certain differences between the two, so we are ignored.

Asi que viaxei ata yutube para saber algo dos outros dou autores ... ainda que solo fora de "oidas"...
Percuro por Froberger no Youtube e miro que é un barroco e que súas composicións son para harpsichord. Non estou demasiado preparado para disfrutar con esta música e as súas variacións.... vou ver o que queda...
E e así como mem atopei percurando por [Satie no Youtube], [Satie na Wikipedia] e Satie en Google

So I traveled to yutube to know something about the other authors ... although I had only been "heard" ...
I travel for [Froberger on YouTube] (https://www.youtube.com/results?search_query=Froberger) and I think it's a baroque and that its compositions are for harpsichord. I am not too prepared to enjoy this music and its variations ... I will see what remains ...
And how did you find me by searching for [Satie on YouTube], [Satie on Wikipedia] and Satie on Google

Gostei de Satie. Fixoseme un son conhecido, seguramente traído de Brian Eno dos seus Ambients ou algunha pasaxe lene e suave de Win Mertens. Quen sabe!!!
Bueno, a min unha composición de Erik Satie que me encantou foi a Gnossienne No.1, e querovos amosar unhas excelentes versións.

I liked Satie. Fixoseme un son known, surely brought from Brian Eno of his Ambients. That can be something sub-subjective, of course.
Well, to me a composition by Erik Satie that I loved was ** _ Gnossienne No.1 _ **, and I would like to showcase some excellent versions. ...

Gnossienne n°1

Esta composición, xunto coas outras dúas gnossiennes foron compostas en 1890, según declara seu autor e foron publicadas por primeira vez en 1893.
As versións para piano solo atopanse sin indicación de compás, o que ven danto un ritmo libre. Wiki

This composition, along with the other two ** gnossiennes **, was composed in 1890, according to its author, and was first published in 1893.
Piano versions are only found without a compass indication, which gives a free rhythm. Wiki

Gnossienne No.1 by Erik Satie- Indian Flute, Harp&Dance- Praful, Helvia Briggen, Ophelie Longuet

Gnossienne n°1 (Satie) - Decostruttori Postmodernisti

A introspecção de Satie encontra a ironia desconstrutivista. Aqui está a versão mais etérea, contrita e perturbadora de Gnossienne que você pode imaginar ...
Quatro músicos profissionais combinando um desempenho técnico astuto com a vibração do cabaré. Para ambos um ouvido refinado e curioso. Decostruttori Postmodernisti - ou se você gosta, Deconstructionistas pós-modernos - executan com um piano, violino, violoncelo e um theremin.
Decostruttori Postmodernisti>>>Youtuber

Satie's introspection meets Deconstructivist irony. Here is the most ethereal, contrite and disturbing version of Gnossienne you can imagine...
Four professional musicians combining an astute technical performance with the verve of cabaret. For both a refined and curious ear. Decostruttori Postmodernisti – or if you like, Postmodern Deconstructionists – perform with a piano, violin, cello and a theremin.

Gnossienne #1 by Erik Satie - Praful Solo Live in Amsterdam

During his concert on 23 October 2014 in Amsterdam, Podium Mozaiek, saxophonist and flutist Praful played this solo piece by Erik Satie, Gnossienne #1. In 2014 he has released an album with many of the contemplative pieces from Erik Satie, together with the French Classical Harp player Helvia Briggen: The Silent Side of Satie In absence of his harp playing colleague, he records a simple vocal accompaniment with a looping device, over which he then develops the composition and improvisations. weloveusProductions >> Youtuber

Durante seu concerto de 23 de octubre de 2014 en Amsterdam, o saxofonista Podium Mozaiek, e o flautista Praful tocaron esta pieza de Erik Satie,
En 2014, lanzou un álbum con moitas das pezas contemplativas de Erik Satie, xunto coa arpista Helvia Briggen.
En ausencia do acompañamento do arpa, graba un loop con un acompañamento vocal, sobre o cal logo vai creando as improvisacións..weloveusProductions >> Youtuber

Erik Satie - Gnossienne 1 - Cordâme - Satie variations

Érik Satie comme vous ne l'avez jamais entendu!
Pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance d'Érik Satie (1866) le groupe Cordâme présente un concert dédié à la musique du célèbre compositeur français. Jean Félix Mailloux a repensé sa musique en l'arrangeant et en écrivant de nouvelles musiques à partir de certains thèmes pour une instrumentation originale avec piano, harpe, violon, violoncelle, contrebasse et percussions. Un voyage musical fascinant nous plongeant dans la beauté et l’excentricité de la musique de Satie avec un regard nouveau par un ensemble de musiciens improvisateurs..Jean Félix Mailloux >> Youtuber

Erik Satie como você nunca oiches !
Para celebrar o 150º aniversário do nascimento de Érik Satie (1866), o grupo Cordâme apresenta um concerto dedicado à música do famoso compositor francês. Jean Félix Mailloux repensou sua música arranjando e escrevendo novas músicas de certos temas para uma instrumentação original com piano, harpa, violino, violoncelo, baixo e percussão. Uma fascinante jornada musical nos imergindo na beleza e na excentricidade da música de Satie com um novo olhar de um grupo de músicos improvisadores..Jean Félix Mailloux >> Youtuber

Erik Satie as you have never heard!
To celebrate the 150th anniversary of the birth of Érik Satie (1866) the Cordâme group presents a concert dedicated to the music of the famous French composer. Jean Félix Mailloux has rethought his music by arranging and writing new music from certain themes for an original instrumentation with piano, harp, violin, cello, bass and percussion. A fascinating musical journey immersing us in the beauty and eccentricity of Satie's music with a fresh look by a group of improvising musicians.Jean Félix Mailloux >> Youtuber

Mentras estou escoitando a música de Erik Satie recomendada por @zpedro, que tamén pinchou a Giymnopeida número 1, sigo investigando arredor de Erik Satie.

While listening to the music of Erik Satie recommended by @ zpedro, who also pricked to Giymnopeida numeor 1, I'm still investigating around the author.

Que escriben os Steemians sobre Erik Satie ??

Pois tiven curiosidade por saber que escribían so esteemians de Erik Satie,
Fago a busca sobre satie, no percurador de steemit e ordeo por data.
Velaiqui algúns enlaces dos que gostei:

Well I was curious to know that they wrote so esteemians by Erik Satie,
I do the search on satie, in the steemit prosecutor and ordered by date.
Below some links of what I liked:

Author
Post/Link
Active
@zpedroSatie, an inspiring bohemian Composer's Showdown #3Si
@stephdeLA GNOSSIENNE N°1 REHEARSALNon
@leoboccardoMúsica ImpresionistaNon
@hisokanaERIK SATIE - Pièces Froides (Danses de travers) (1897)Non
@vonnaputraFive classic controversial musicNon

Tendencias Internet Erik Satie

Teño a curiosidade de canto perucra a xente a este home ... vou ver...
As percuras en Internet según o Google Trends dos termos "Satie" e "Erik Satie" mantenhense ó longo do tempo con unha leve tendencia á baixa.
No ano 2016 hai un repunde debido as distintas celebracións do 150 aniversario de Erik Satie

In the year 2016 there is a report of 2016 there is a report due to the various celebrations of the 150 aniversario de Erik Satie

metricas google trends erik satie

Tamén parece que si houbera unha especie de pelexa entre
Gymnopédies e Gnossiennes, está claro quenes son a maioría.
(Observese que a caida de resulados do final da métrica corresponde con mudanza de algoritmo de Google.)

It also seems that there was a kind of fight between
Gymnopathies and Gnossiennes, it is clear who they are most.
(Note that the fall of results of the end of the metric corresponds with Google's algorithm change.)

 Gymnopédies e Gnossiennes,

Erik Satie en Imaxes

Poñerlle cara a xente é bon, porque axudache a recordar. E eu ainda non vin a cara de Erik Satie ... ou cal é a imaxe que se difunde de el pola internet.Fonte da Captura

Erik Satie en imaxes

Curiosidades de Satie

Pois, como non podería ser de outra forma, quisen conhecer curiosidades sobre Erik Satie e a súa obra.
Pusen a traballar os buscadores e a percurar ata debaixo das pedras. Un traballo de garimpo profesional.
Velaiquí os reusltados.

Well, how could it be otherwise, they would know curiosities about Erik Satie and his work.
They try to work the search engines and to explore even under the stones. A professional "garimpo" job.
Here are the rebuilt ones.

 • Os maestros suspenderon seus dous intentos de acceso ó conservatorio entre 1879 y 1885 aducindo falla de aptitude para elo.Fonte
 • The teachers suspended their two attempts of access to the conservatory between 1879 and 1885 by adducing aptitude failure to it. .Fonte
 • Vexations é unha obra para piano de sólo 52 compases, pero que, según as indicacións do autor debe repetirse 840 veces “suave e lentamente”.Fonte
 • Vexations is a piano work of only 52 measurements, but which, according to the author's instructions, must be repeated 840 times "soft and slowly"Fonte
 • o parecer Erik Satie tiña o costume de ir a caa de Debusyy todos os domingos.
  Un deles, Debussy falando da música de Satie, dixolle (mais ou menos)
  .- Por qué non cambias algo da túa música?
  .- O que, por exempo? - preguntoulle
  .- Por qué non a forma ? - contestoulle Debussy.
  Os dous seguintes domingos Satie non foi a casa de Debusy, e este, pensou que estaba ofendido.
  Pero o domingo seguinte Satie apareceu de novo e amosou a Debussy un conxunto de sete pezas breves baixo o título xeral de _Trois morceaux en forme de poire _
  Debussy sorprendido preguntoulle o por qué de ese titulo tan raro, o cal respostoulle Sätie:
  .- Como me dixeches que cambiara a forma, fixenos con forma de pera.Fonte

The look ** Erik Satie ** had the habit of going to Deba's every Sunday.
One of them, Debussy speaking of Satie's music, I said (more or less)
.- Why do not you change something of your music?
.- What, by the way? - asked him
.- Why not the form? - Debussy replied.
The next two Sundays Satie was not Debusy's house, and this one, he thought, was offended.
But the following Sunday Satie appeared again and showed to Debussy a set of seven brief pieces under the general title of ** Trois morceaux ** in the form of poire **
Surprised Debussy asked her why this strange title, which Sätie replied to him:
.- As you told me to change the shape, we made them with a pear shape.Fonte


Imaxe CC Fonte

 • Satie compuso seu primeiros tres gnossiennes arredor do ano 1890, sin temo nin marcas de tempo tradicionais ou incluso din notas musicais. Os resultados peculiares de Erik Satie é que pode ser leidos como unha poesía musical xa que un pode interpretar a peza con moi poucas restriccións.Fonte
 • Satie composed his first three ** Gnossiennes ** around the year 1890, with no time or traditional time stamps or even say musical notes. The peculiar results of ** Erik Satie ** is that it can be read like a musical poetry since one can interpret the piece with very few restrictions. Source

Isto é todo por hoxe.
Un saúdo e moito obrigado pola compañía e por o voso tempo.

This is all, folks!!
Thanks a lot for your warm and time.
Regards.Enlaces de Interés e utilidade

Several of this links can report me some incomes /Algunos de estos enlaces opueden proporcinarme beneficios.

Análise de Contas

Compra/Venta de Votos. Aluguer SP

Programación de Votos

SteemAuto | Steemdunk |

Renta Básica Universal // Universal Basic Income

Mannabase |

Comercio

Conpayments

Curación

 • Steemlookup Percurar posts por tags, antigüedade, idioma, hora...

Utilidades


@Freyman no Steem Center: Contribucións | Perfil


Comenta, Suxire, Critica, Traduce, Partilha

Sort:  

Hi @freyman,

Thank you for this post. I enjoyed reading your commentary and appreciated the work you did to present it in two languages. I also enjoyed listening to the youtube videos that you embedded.

We have shared this on the Steemit's Best Classical Music (SBCM) Facebook page and included it in our post, Steemit's Best Classical Music Roundup [Issue #29]. You and the other featured authors will each receive a share of that post's rewards when it closes.

Thanks a lot !
I'm waiting with anxiety (?) the return of the weekly compositor challenge.

You forgot to post in the discord, but I remembered I had this somewhere!

Impresionante trabajo!!! Nice post!!

I love these comparisons of performances! Thank you.

Resteemed, your post will appear in the next curation with a SBD share for you!


Your post has been supported and upvoted from the Classical Music community on Steemit as it appears to be of interest to our community. You can find details about us below.

The classical music community at #classical-music and Discord.
Follow our community accounts @classical-music and @classical-radio.
Follow our curation trail (classical-radio) at SteemAuto or help us out with a delegation!