How to make Cheetah better (don't tag my content!) - Proposal

in #cheetah6 years ago (edited)
Sort:  

Z tego co wiem to on już prowadzi coś w rodzaju White List dla tych co publikują w kilku miejscach.

Tylko o whiteliście nic nie słyszałem jak pewnie większość, tu bot ma sam podawać rozwiązanie.

Ja też wpadłem na to przypadkowo - zdaje się, że wymaga przy tym cross-linków czyli wskazania z Steem na publikację w innym miejscu and vice versa 😉

I agree with your concept. I think finding the same steemit ID on both the steemit post author id and the external content author should be enough.
Putting the public owner id as a metatag is a good idea, but it shouldn't have to go that far.

Lets see if the Steem Power People agree with you.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 43844.14
ETH 2358.97
USDT 1.00
SBD 5.20