You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemití rybníček

in #cesky2 years ago

Já tu budu příští týden dva roky, ač přvní post jsem zveřejnil až v prosinci.
Ale za ten první post jsem dostal pádesátikorunu... Za fotku v soutěži mi to hodilo pětikilo... To je to, o čem mluví @ritxi, na tohle někteří uslyší...
Před nedávnem jsem zakládal účet pro @ibelin. Přes steemworld za bratru 3 steemy. A prostě se tu rozkoukává, občas mi hodí dotaz přes Telegram, snažím se odpovídat. Ne vždy hned, ale když mám čas. Ale to je zrovna borec, který chápe pojem svoboda a zodpovědnost za sebe sama.
A víš co? Věřím tomu, že se nám tenhle běh na dlouhou trať vyplatí. A jsem i rád, že je Steemit jinej než "fejsbůk" a "instáč" ;)
Tak !BEER na to ;)

Sort:  

Dík, že mi tu děláš průvodce 👍😎

Tak určitě ! 😎

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35221.94
ETH 2432.63
USDT 1.00
SBD 3.99