Sort:  

Sám jsem zkusil experimentálně něco convertnout a očekávaný efekt z toho nebyl. Tak alespoň poučení pro příště :-)

Zase na druhou stranu si o moc nepřišel (možn si i něco málo vydělal). Cena SBD na burze se v poslední době pohybuje velmi blízko své reálné hodnotě; není nijak přeceněná.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66360.61
ETH 3420.45
USDT 1.00
SBD 2.63