You are viewing a single comment's thread from:

RE: Můj deník 13.1.2020

in #cesky2 years ago

souhlas s vnitřní motivací, ale existuje i nenegativní vnější a to jsou prachy :D
hele za sebe můžu říct že to funguje, protože jsme placenej od hodiny takže ta vidina že když budu dělat deně šest hodin a ne jen 3 nebo 4 tak že to pak má na měsíční přijem dost velkej vliv tak to je motivace jak osviňa a funguje :)

Sort:  

Ty jo, zase sem nějak minul komentář...

Hele ale stejně se pak jedná přeci o vnitřní motivaci, protože ty (jak to chápu) nejseš nucenej těch 6 hodin dělat, ale těch peněz si ceníš víc, než svýho volnýho času ne? A tak ho obětuješ.

Popravdě úplně né, je to tak trochudroga. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35990.60
ETH 2396.33
USDT 1.00
SBD 3.97