You are viewing a single comment's thread from:

RE: Můj deník 13.1.2020

in #cesky2 years ago

Ty jo, zase sem nějak minul komentář...

Hele ale stejně se pak jedná přeci o vnitřní motivaci, protože ty (jak to chápu) nejseš nucenej těch 6 hodin dělat, ale těch peněz si ceníš víc, než svýho volnýho času ne? A tak ho obětuješ.

Sort:  

Popravdě úplně né, je to tak trochudroga. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 30329.78
ETH 2041.64
USDT 1.00
SBD 2.37