Decentralizujme vše / Decentralize everything

in cesky •  23 days ago 

Musím říci že poslední celosvětový vývoj je celkem strašidelný. Pokud zrovna nejste v nějakém ohništi střetů jako je Honkong tak je to možná i zábava sledovat.

Ale vemte si třeba tweety od Trumpa. Je neuvěřitelné jak jeho tweety manipulují akciové trhy a vůbec celé trhy. Když je trh nahoře prohlásí jak přiostří střet a trh jde dolu pak je trh dole a on prohlásí že se bude jednat a zas jde trh nahoru. Nemůžu si pomoc ale spekulanti na burzách už úplně ztratily svůj rozum a všichni se chovají jako ovce. Všichni jdou s trhem. A v kryptu mi přijde že je to poslední dobou podobné.

Co nejvíc pak mě v poslední době fascinuje je Brexit. Když to dojde tak daleko že královna přeruší schůzi parlamentu aby nemohla zasáhnout do Brexitu. To už je vlstně pro mne opravdu troufalost a přesná ukázka toho proč je království přežitek. No ona parlamentní demokraci když se přirovná ke kryptu tak najdete schodu a té se říká 51% atak.
Vemte si jak se dělají změny na blockchainových sítích musí dojí k vysoké schodě uživatelů třeba i 95% aby se nějaká změna stala, je fakt že takovýto postup je pomalý ale naprosto efektivní. Není to tedy žádný 51% atak jako u parlamentní demokracie. Co by se asi stalo kdyby parlamenty museli schvalovat zákony 95% většinou. Kolik by jich asi vznikalo?

Dnešní svět je podle mě natolik složitý že nějaká osoba ho prostě nemůže zvládnout organizovat a myslím že ani parlament nemá šanci. Podle mě je potřeba aby se svět prošel decentralizací a tím se odstranily místa selhání. V takovém světě se pak každý muže účastnit rozhodování. Nemusí rozhodovat o všem, ale třeba o věcech kterým rozumí, nebo se ho nějak týkají. A může rozhodovat a ovlivňovat dění napřímo aniž by mu vtom někdo bránil. Skoro 100% shoda pak zaručuje že nenastane nějaká svízel. A stejně tak i právo forku umožní minoritě migrovat tak kam chtějí. A v globálním měřítku pak nebudou teritoriální rozepře.

Jenže k tomu má naše společnost ještě docela daleko. Protože změna myšlení u lidí je celkem pomalá a to speciálně u starších lidí, které drží okovy tradic. Další obrovskou překážkou je vzdělanost populace. Jako příklad nám ale můžou sloužit dnešní blockchainy na kterých vidíme že to funguje a že tyto modely jsou funkční a životaschopné. Proto se nebojím o budoucnost lidstva protože už jsme vykročily na správnou cestu.


google translate

I must say that recent global developments are quite creepy. If you're not in some kind of clash fire like Honkong, maybe it's fun to watch.

Perhaps take Trump's tweets. It's incredible how his tweets manipulate the stock markets and the whole markets. When the market is up declares how to aggravate the clash and the market goes down then the market is down and he claims to act for negotiations and the market goes up again. I can't help but stock market speculators have completely lost their minds and they all behave like sheep. They all go with the market. And in the crypto it seems to me that it's been similar lately.

What has fascinated me lately is Brexit. When it comes so far that the queen interrupts a parliamentary meeting so that she cannot intervene in Brexit. This is really daring for me, and an accurate illustration of why the kingdom is a relic. Well when you compare the parliamentary democracy to the crypto you find a step and it is called 51% attack.
Consider how to make changes to blockchain networks must reach a high concensus of users even 95% to make any change, the fact is that such a procedure is slow but absolutely effective. So it is no 51% attack like parliamentary democracy. What would happen if parliaments had to pass laws by 95% majority. How many laws would be created?

Today's world is, in my opinion, so complicated that one person just can't manage to organize it, and I don't think that Parliament has a chance. In my view, the world needs to go through decentralization to eliminate points of failure. In such a world, everyone can then participate in decision-making. They do not have to decide on everything, but perhaps on things they understand, or somehow relate to it. And he can make decisions and influence events directly without being hindered. Almost 100% compliance then ensures that there will be no trouble. Likewise, the law of the fork will allow the minority to migrate wherever they want. And on a global scale, there will be no territorial disputes.

But our society is still quite far from that. Because the change in thinking in peoples minds is quite slow, especially in older people who hold the shackles of traditions. Another huge obstacle is the education of the population. As an example, we can use today's blockchains on which we see that it works and these models are functional and viable. That is why I am not worried about the future of humanity because we are already on the right track.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Četl ;-)
!BEER
!trdo

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @petrvl!
@petrvl got 6 TRDO & @jjprac got 4 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER

dík, mimochodem !BEER je super věc že víš že to někdo přečetl :D

!BEER
!COFFEEA
@cleverbot ...
Třeba to někdo nečte a jen přidává pivo...

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @godfish, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

Taky jsem četl ;)

!BEER

!BEER

Vypadá to, že se kafe zaseklo. Tak aspoň !BEER na potvrzení četby :-)

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding