Sort:  

To už jsou skoro nápady hodné zveřejňování na té druhé nejmenované sítí co? Tak časem no.. 😃

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26919.67
ETH 1712.46
USDT 1.00
SBD 2.71