Sort:  

otázkou je zda to k něčemu je - ještě sem to nezkoušel a jestli to bude lepší netuším :)

V červnu se problém s točeným vyřeší, otevřou hospody :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27901.73
ETH 1766.57
USDT 1.00
SBD 2.83