You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemití rybníček

in #cesky2 years ago (edited)

Steemit je jiný než Facebook, naštěstí. Každopádně jak píšeš, ta složitost je hodně velká komplikace. Samostatného člověka bez naší pomoci, kryptem nepolíbeného, to spolehlivě odradí.
Tak na Mimoně!
!trdo
!BEER

Sort:  

!BEER
na mimoně! :)

Jo jo a jak píšu, otráví to vlastně spolehlivě i mě, protože bych tim vysvětlováním někomu musel strávit kopu času a to se v lecčem sám patlám. :)

To máš pravdu.Hey @jjprac, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35221.94
ETH 2432.63
USDT 1.00
SBD 3.99