From Pilsen to Chrast - Z Plzně do Chrástu

in #cesky3 years ago (edited)

Once in a while we always organize an interesting hike with friends. Usually once a quarter and still on the third or fourth attempt. Holt not always everyone can. This time one of us suggested that we could go along the old canceled line, part of which was replaced by the longest railway tunnel in the Czech Republic, almost five kilometers long. Originally it also led from Doubravka, Pilsen part. But to Chrast and beyond, now the track to Chrast is canceled, then the track runs only local. We thought that it would be interesting to take a walk across the canceled section, which is gradually dismantled and somewhere is just gravel, somewhere still tracks in the longer section. But only on one side. And so it happened, the weather was good for us. In February clear and 9 degrees, it is not seen so often. Although this winter is one of the hottest in the history of measurement. We started from the meeting point on the final trolleybus number 16 in the Doubravka district through the park in Potoční Street.

Jednou za čas uspořádáme s přáteli vždy nějakou zajímavou túru. Většinou tak jednou za čtvrt roku a to ještě na 3. či 4. pokus. Holt ne vždy všichni můžou. Tentokráte jeden z nás navrhnul, že bychom mohli jít po staré zrušené trati, jejíž část nahradil nejdelší železniční tunel v České republice s délkou skoro pět km. Původně vedlo rovněž z Doubravky, plzeňské části. Ale do Chrástu a dále, nyní je trať do Chrástu zrušena, dále trať vede jen lokální. Řekli jsme si, že by mohlo být zajímavé se projít po celém zrušeném úseku, který je postupně demontován a někde je již jen štěrk, někde ještě koleje v delším úseku. Již ale jen na jedné straně. A tak se také stalo, počasí nám hodně přálo. V únoru jasno a 9 stupňů, to se nevidí tak často. I když letošní zima patří k nejteplejším v historii měření. Vyrazili jsme od místa srazu na konečné trolejbusu číslo 16 ve čtvrti Doubravka přes park v Potoční ulici, zde na jeho konci se nám naskytne pohled na konec popisovaného železničního tunelu nejen pod vrchem Chlum.

View of the end of railway tunnels at Doubravka under Chlum hill.
Pohled na konce železničních tunelů na Doubravce pod vrchem Chlum.

A kind of monument to the tunnel construction - a used punching head to excavate the tunnel.
Jakýsi památník stavbě tunelu - použitá razicí hlava k hloubení tunelu.

In this tunnel we walked part of the way beside the track and part of the body of the canceled track.
U tohoto tunelu jsme šli část po cestě vedle trati a část po tělese zrušené trati.

Along the way we passed interesting downy bushes.
Cestou jsme míjeli zajímavé ochmýřené křoviska.

We continued on the track, so far only gravel and trolley lines were left and all equipment was removed. We reached the outskirts of Pilsen - Bukovec. Where we went through the viaducts. We continued past the former fort, today a place for rest. On the edge of the forest Zábělá we made a detour to the cormorant lookout and wintering area, which was recommended by one of our friends. so far we have eight members.

Pokračovali jsme dále po trati, doposud zbyl jen štěrk, i troleje a veškeré zařízení byly již odstraněny. Došli jsme do okrajové části Plzně - Bukovec. Kde jsme šli přes viadukty. Pokračovali jsme okolo bývalého hradiště, dnes místo pro odpočinek. Na okraji lesního celku Zábělé jsme udělali odbočku na vyhlídku a zimoviště kormoránů, jež nám doporučil jeden z kamarádů. Zatím nás bylo osm členů.

View of Bukovec, Berounka river and surrounding nature.
Pohled na Bukovec, řeku Berounku a okolní přírodu.

This plain tree at first glance was one of the many trees near the Berounka River, the wintering ground for the hated cormorant fishermen. Unfortunately, they are very vigilant, so when you get closer, everyone will fly away and come back when you move on. So a better picture with a mobile phone could not be taken.
Tento na první pohled běžný strom byl jedním z mnoha stromů u řeky Berounky, jež jsou zimovištěm rybáři nenáviděného kormorána. Bohužel jsou velmi ostražití, takže při přiblížení blíž všichni odlétnou a vrátí se, až odejdete dál. Tedy lepší fotka s mobilem udělat nešla.

We went back up the hill to the track and continue through Záběla and forest and field sections led by the former track. The rush is in sight. Along the way we pass a few houses of the then managers of the track, some today serve as cottages, some are abandoned.

Vrátili jsme se zpět do kopce na trať a pokračujeme dále přes Zábělou a lesními a polními úseky vedenou bývalou tratí. Chrást už je na dohled. Cestou míjíme pár domečků tehdejších správců částí trati, některé dnes slouží jako chaty, některé jsou opuštěné.

The pump belonged to one of the houses, now the cottage and the pump is in use.
Pumpa patřila k jednomu z domečků, nyní chata a i pumpa je využívána.

Part of our party on the already extinct track.
Část naší party na túře již zaniklou tratí.

We are already approaching Chrást, the tracks are ending and the tracks are already in use, we are walking through the town, looking at the newly built railway station and the modified crossing. Some of them went light, so we are talking where we go to refresh and give something small. The choice fell on a pub by the river Klabava, called U Žáby, where they had a nice decoration on the fireplace. Here something was drank, some gave sausage, others waited for dinner. Then the town went down the river Klabava from a picturesque spring, where snowdrops grew.

Již se blížíme k Chrástu, koleje končí a dál už jsou používané koleje, procházíme městem, prohlížíme nově postavenou železniční zastávku a upravený přejezd. Někteří šli na lehko a tak už se mluví, kam zajdeme se osvěžit a dát něco malého. Volba padla na hospůdku u řeky Klabavy, jež se jmenuje U Žáby, kde měli pěknou výzdobu na krbu. Zde se něco popilo, někteří dali klobásu, jiní počkali na večeři. Poté se šlo dále městem dole u řeky Klabavy od malebné studánky, u níž rostly sněženky.

Decoration of frogs on the fireplace in pub U Žáby. :-)
Výzdoba žab na krbu v hospodě U Žáby. :-)

The picturesque well Pod Doubkem.
Malebná studánka Pod Doubkem.

Snowdrops flourished beside the spring and around the river.
Vedle studánky a i v okolí říčky se dařilo sněženkám.

Arboristic educational ministezka.
Arboristická naučná ministezka.

Jílek mill.
Jílkův mlýn.

We continue around the mill, which is now privately owned and is very nicely repaired. Then we walk through the village and make a big circuit to the local viaduct. Here, however, a friend sees that there is beer from the brewery town hall and so we stop here for one. The establishment has an interesting name in Venice. This is because wherever it is kicked, there is water everywhere. even today, when the season is drier. We walk across the village and fulfill the wishes of the hungry, some have a good homemade pizza in the local pizzeria at the pond, which we have to quickly eat, because the company has extended the closing time of half an hour. Then we say goodbye to some of the members who are taken away by a colleague who joined us about a kilometer before the village. But the rest, including me, will wait for the city bus. Our final journey ends at its final. A little railway, a little natural and a little cognitive. :-)

Pokračujeme dále okolo mlýna, který je dnes v soukromém vlastnictví a je moc hezky opraven. Dále procházíme obcí a děláme velký okruh k místnímu viaduktu. Zde však spatří kamarád, že zde točí pivo z minipivovaru Radnice a tak se zde stavíme na jedno. Podnik má zajímavý název na Benátkách. Je to proto, že kamkoliv se zde kopne, všude je voda. Dokonce i dnes, kdy je sušší období. Přecházíme celou obec a plníme přáním těm nejhladovějším, někteří si zde dají dobrou domácí pizzu v místní pizzerii u rybníka, kterou musíme rychle sníst, neb podnik kvůli nám prodloužil zavírací dobu o půl hodiny. Pak se rozloučíme s některými členy, jež odveze kolega, který se k nám připojil zhruba kilometr před obcí. Zbytek včetně mě si však počká na autobus městské hromadné dopravy. Na jeho konečné končí i naše dnešní putování. Tak trochu železniční, tak trochu přírodní a tak trochu poznávací. :-)

Sort:  

Moc pěkná trasa a skvělé zpracování ;)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA
!shop

Není zač ;-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Hezky si žiješ...
!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.26565975 TRDO & @krakonos will get 0.17710650 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jo byl to pohodový volný den s přáteli. :-)

Povedený výlet :-). Tomu říkám protáhnout tělo a vyčistit hlavu :-D.
!BEER
!trdo

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.17231738 TRDO & @bucipuci will get 0.11487825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

JJ. Vše vyšlo na jedničku. Pořádně se člověk prošel a zapomněl na vše. :-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

This post has been manually curated by The PhotoStream team: The Photography Tribe!

banner 1.jpg

Congratulations @garygeo1

Thank you very much. :-))

Congratulations @garygeo1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 2250 replies. Your next target is to reach 2500 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Sorry, @jjprac you’ve reach daily limit of summon the trendo curation bot!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @garygeo1 here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @garygeo1, your post successfully recieved 0.43797713 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.1771065 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.11487825 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23784.65
ETH 1666.63
USDT 1.00
SBD 2.56