Zvířecí říše VII - Pavouci / Animal Kingdom VII - Spiders

in #cesky5 years ago

Jak jsem slíbil pokračuji v představování zvířátek která v těchto teplých dnech můžete potkat.

Pavouky známe všichni, někoho děsí a při pohledu na ně proskakuje stropem či hledá co nejlepší vražedný předmět. Mě osobně pavouci fascinují, ale pravdou je že když mi nějaký větší jedinec vleze nevědomky na ruku tak sebou taky trochu trhnu.

gi58dd5608.jpg

Today, a group of arachnids contains over 40,000 species, and more are added almost every day. Spiders are one of the oldest land animals. All spiders are poisonous, so when someone asks "Is it poisonous?" so I get a taste of it, in spiders we are more likely to solve if they can bite our skin. Spiders are great predators, if you would need to close a thousand spiders in one container, there will be only one, a chewed individual.

The spiders are very important to us, however, if they do not fulfill their function as insect buffers, it is probably the insects that will eat us. Spiders are divided into several groups according to their chelycer which are their mandibles. Basically, they are such understanding rappers. To deal with each group would be about ten more articles of 10 A4 pages. But sometimes in the future I will try to break them down a bit. When a spider attacks its prey, it digs its chelycery into it. They start to pump the poison together with the digestive enzyme. The spider then literally sucks its prey. A large part of the spider builds cobwebs, each spider species builds cobwebs a little differently, many spiders are carried away by the wind when they build a cobweb to break a long distance. Some species will leave the old web, others will eat it to recycle complex proteins and build a new one. These species build new cobwebs for 24 hours. Spider fiber is five times stronger and stronger than steel of the same diameter, thirty times more elastic than nylon. Even the weight of the fiber itself is unbelievable if the fiber wraps the entire planet earth so its weight will be less than one pound.

Some spiders use fiber to glide, spinning nipples fire the fiber high into the air and let themselves be carried away by the current, traveling huge distances up to 5 kilometers.

However, it is almost impossible to breed large numbers of spiders due to fierce harvesting. That is why science is engaged in the development of artificial spider web. Currently, the spider gene is being implanted in a goat egg. The fiber can be used in both medicine and heavy industry.

In some countries, tarantulas are eaten, the spider is roasted in a flame, and about ten blankets of lean meat are removed from its body. Personally, I had the privilege to taste, instead of a toothpick then you get to use the spider's mandibles.

Photo gallery below

Vlajka2-605x160.png

Někteří pavouci používají vlákno k plachtění, ze snovací bradavky vystřelí vlákno vysoko do vzduchu a nechávají se unášet proudem, ve výšce až 5 kilometrů tak urazí obrovské vzdálenosti.

Díky dravosti je však téměř nemožné chovat velké počty pavouků kvůli odběru vlákna. Proto se vývojem umělé pavučiny zabývá věda. Momentálně se experimentuje s implantací pavoučího genu do kozího vajíčka. Vlákno se dá použít jak v medicíně tak těžkém průmyslu.

V některých zemích se pojídají sklípkani, pavouk se opeče v plameni a z jeho tělíčka se vyjme zhruba deset deka libové masíčka. Osobně jsem měl tu čest ochutnat, místo párátka poté dostanete použijete kusadla daného pavouka.

Někteří pavouci používají vlákno k plachtění, ze snovací bradavky vystřelí vlákno vysoko do vzduchu a nechávají se unášet proudem, ve výšce až 5 kilometrů tak urazí obrovské vzdálenosti.

Díky dravosti je však téměř nemožné chovat velké počty pavouků kvůli odběru vlákna. Proto se vývojem umělé pavučiny zabývá věda. Momentálně se experimentuje s implantací pavoučího genu do kozího vajíčka. Vlákno se dá použít jak v medicíně tak těžkém průmyslu.

V některých zemích se pojídají sklípkani, pavouk se opeče v plameni a z jeho tělíčka se vyjme zhruba deset deka libové masíčka. Osobně jsem měl tu čest ochutnat, místo párátka poté dostanete použijete kusadla daného pavouka.

Skupina pavoukovců dnes obsahuje přes 40 000 druhů, a téměř každý den se přidá další. Pavouci jsou jedni z nejstarších suchozemských živočichů. Všichni pavouci jsou jedovatí, proto když se někdo zeptá " A je jedovatej?" tak dostávám chut ho praštit, u pavouků spíš řešíme zda jestli dokáží prokousnout naši kůži. Pavouci jsou velcí predátoři, kdybyste do jedné nádoby zavřely třeba tisícovku pavouků po čase v ní zůstane jenom jeden, vyžraný jedinec.

Pavouci jsou pro nás ale velice důležití, kdyby neplnili svoji funkci požíračů hmyzu tak nás nejspíš sežere právě onen hmyz. Pavouci se dělí na několik skupin podle svých chelycer což jsou jejich kusadla. V podstatě jde o taková chápavá klepítka. Řešit jednotlivé skupiny by bylo na asi dalších deset článků o velikosti 10 stran A4. Ovšem někdy v budoucnu se pokusím je trochu více rozebrat. Když pavouk zaútočí na svoji kořist zaboří do ní své chelycery. Ty začnou pumpovat jed společně s trávícím enzymem. Pavouk poté svoji kořist doslova vysaje. Velká část pavouků staví pavučiny, každý druh pavouka staví pavučiny trochu jinak, mnoho pavouků se při stavbě pavučiny nechává unášet větrem aby překonaly velkou vzdálenost. Některé druhy starou pavučinu opustí, jiní ji sežerou aby recyklovaly složité bílkoviny a postaví si novou. Tyto druhy staví nové pavučiny co 24 hodin. Pavoučí vlákno je pětkrát silnější a pevnější než ocel o stejném průměru, zíroven je třicetkrát elastičtější než nylon. I samotná váha vlákna je neuvěřitelná, kdyby vlákno obtočilo celou planetu zemi tak jeho váha bude menší než jedno kilo.

Někteří pavouci používají vlákno k plachtění, ze snovací bradavky vystřelí vlákno vysoko do vzduchu a nechávají se unášet proudem, ve výšce až 5 kilometrů tak urazí obrovské vzdálenosti.

Díky dravosti je však téměř nemožné chovat velké počty pavouků kvůli odběru vlákna. Proto se vývojem umělé pavučiny zabývá věda. Momentálně se experimentuje s implantací pavoučího genu do kozího vajíčka. Vlákno se dá použít jak v medicíně tak těžkém průmyslu.

V některých zemích se pojídají sklípkani, pavouk se opeče v plameni a z jeho tělíčka se vyjme zhruba deset deka libové masíčka. Osobně jsem měl tu čest ochutnat, místo párátka poté dostanete použijete kusadla daného pavouka.

zaprednice-jedovata-cheiracanthium-punctorium-zdroj-stanislav-macik_denik-630-16x9.jpg
Mezi nejjedovatější pavouky ČR patří Zápřednice jedovatá (Cheiracanthium punctorium) Jde o poměrně malého pavouka který když je vystrašený může velmi bolestivě kousnout, krom otoku může způsobit nevolnost, bolesti hlavy a je známo několik případů kdy kousnutí skončilo bezvědomým

Among the most poisonous spiders in the Czech Republic is the Poison Flywheel (Cheiracanthium punctorium).
It is a relatively small spider which, when frightened, can bite very painfully, apart from swelling it can cause nausea, headaches and several cases where bites ended in unconsciousness

Argyroneta_aquatica_Paar.jpg

Dalším je pavouk Vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica) jde o jediného známeho vodního pavouka, většinu času tráví ve vodě či pod hladinou a vzduch si "nosí" mezi chloupky svého zadečku

Another is the spider Vodouch silvery (Argyroneta aquatica) is the only known water spider, most of the time spends in the water or underwater and air "wears" between the hairs of his buttocks

54511809_257685531846774_110049446951905562_n.jpg

Mezi největší největší pavouky co na světě můžete potkat patří třeba Maloočka - Heteropoda maxima

One of the biggest biggest spiders you can meet in the world is the Little - Heteropoda maxima

Theraphosa-stirmi.jpg

https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a42-d3cb-a96c-7b4f9e1a0000
Pěkné video ukazující způsob lovu

Nebo Sklípkan Největší - Theraphosa blondi

Or Tarantula - Theraphosa blondi

Female_Jumping_Spider_-_Phidippus_regius_-_Florida.jpg

GettyImages-175560551-5c6a7018c9e77c00012710f4.jpg

614af984f38b8feb862b86f4339c024a91b124db_hq.jpg

A za mě nejzajímavější pavouci - skákavky - tito pavouci jsou známý jako nejinteligentnější pavouci světa. Při lovu taktizují, pozorují kořist, hledají nejlepší místo a čas útoku. Dokonce se při jednom pokusu podařilo pomocí umělé skákavky komunikovat s živou. Pavouci si mezi sebou předávaly vzkazy dokud testovaný jedinec neodskočil úprkem pryč. Jsou známé svojí zvědavostí kdy pozorují člověka který je fotografuje. Jejich velikost je od několika milimetrů až po docela veliké kousky cca 10 cm.

And for me the most interesting spiders - jumping spiders - these spiders are known as the most intelligent spiders in the world. When hunting they tact, watch prey, seek the best place and time to attack. Even in one attempt, she managed to interact with the live with artificial bouncy. Spiders passed messages to each other until the tested individual flew away. They are known for their curiosity when they watch a person who is photographing them. Their size is from a few millimeters to quite large pieces of about 10 cm.

foto128-634x423.jpg

Palovčík brazilský (Phoneutria fere) je dnes považován za nejjedovatějšího pavouka, jistě vás potěší že vzhledem k tomu že jde o banánového pavouka, tak může být i u vás doma..... :D Sladké sny

Brazilian Spiderwort (Phoneutria fere) is considered to be the most poisonous spider today, you will be pleased that because it is a banana spider, it can be at your home .....: D Sweet dreams

Sort:  

A ako chutí pavúk? Ja som mal škorpióna a toho mäsa je tam tak málo, že ani neviem ako to chutilo

Já zase neměl škorpiona takže netuším jak to srovnat. Je takový vodovější, a trochu jak treska.

hezky pěkně já mam moc rad pavouky jen bych dostal na prdel doma kdybych nějakého pořídil

Zajímavé, rád jsem si přečetl a poučil se ;)

Lidi jak si to po sobě tak čtu, tak se vloudil nějaký šotek.... text se opakuje, je přeházený atd. Tak prosím omluvte tuto chybu. Chyba asi nastala při překládání, jinak nevím. Příště se polepším, slibuji :D

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64678.67
ETH 3086.68
USDT 1.00
SBD 3.87