You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zvířecí říše VII - Pavouci / Animal Kingdom VII - Spiders

in #cesky5 years ago

A ako chutí pavúk? Ja som mal škorpióna a toho mäsa je tam tak málo, že ani neviem ako to chutilo

Sort:  

Já zase neměl škorpiona takže netuším jak to srovnat. Je takový vodovější, a trochu jak treska.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 62480.78
ETH 3045.78
USDT 1.00
SBD 3.91