You are viewing a single comment's thread from:

RE: Čau lidičky

in #cesky4 years ago

Ani se neptám, co z těch ořechů bude, ale tuším že buchta ne :-).
Jen tak mimochodem. !trdo jde dát jen na komentář k článku. Na komentář komentáře nereaguje. K tomu je vhodnější !BEER

#milkandtators

Sort:  

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @womic!
@womic will receive 0.16748775 TRDO & @bucipuci will get 0.11165850 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

já ještě právě nevím co s tím ale budeme mít v červnu oslavu tak asi směníme v cukrárně . ps ořechovka s toho nejde ta se dělá ze zelených :D

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66916.74
ETH 3481.88
USDT 1.00
SBD 3.17