You are viewing a single comment's thread from:

RE: 🍀 I am lucky today 😁

in #busy5 years ago

Kainis @artgirl nakalimutan ko nag upvote ako own post nabawasan ng 0.02 😤😤😤
Iblog mo nga bakit ganyan pag nag upvote from steemit.com 😫

Sort:  

Tinanong ko n wla nagreply. Try m rin tanong may discord ka eh. 😊

Posted using Partiko Android

Tinatamad ako 😂
Nakakalimutan ko na nga dito magvisit sayang cents cents upvote ni busy 😅

Paramihin m n lng SP m if bet m mag-upvote. Hehe.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64599.25
ETH 3467.96
USDT 1.00
SBD 2.55