Sort:  

Huy you're back! How abt in Bit, ung pw m napalitan m n?

Posted using Partiko Android

Yep sa Querlo na reset password. Ang hirap ng signal sa syudad mas OK pa sa Sorsogon 😒

Posted using Partiko Android

Ay ganern. 😂 Lumipat ka b?

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 61272.24
ETH 3371.76
USDT 1.00
SBD 2.46