Sort:  

Yep sa Querlo na reset password. Ang hirap ng signal sa syudad mas OK pa sa Sorsogon 😒

Posted using Partiko Android

Ay ganern. 😂 Lumipat ka b?

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66703.61
ETH 3518.80
USDT 1.00
SBD 2.68