တစ္ခုခ်င္းရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကည္႔ပါ

in busy •  last year  (edited)

DQmQG96iC48i7Q9HsQSX9MrytEejamAPhj3sb59T5DG86An.jpg

စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ၾကိတ္ျပီးမခံစားပါနဲ႔ ရင္းႏွီးသူမ်ားကို ေျပာျပပါ
ရင္ဖြင္႔ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွ ရင္ဆိုင္ရတဲ႔ ျပသနာေတြက လြယ္ကူသြားေစနုိင္ပါတယ္
သင္၏ ခံစားခ်က္မ်ားကိုေရးခ်ပါ ၊ေျပာဆိုပါ ၊ ရင္ဆိုင္ပါ ေရွာင္လႊဲ မသြားမိပါေစနဲ႔။ ထြက္မေျပးပါနဲ႔။
မည္သူမဆိုမဆိုကြဲကြာျခင္း၏အစပိုင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္မေကာင္းနိုင္ပါဘူး
ရုတ္တရက္ဆိုသလို သင္႔ရင္ထဲမွာ ပူေလာင္ျခင္းေတြ ျဖစ္တည္ေနတာကို ဘယ္လိုမွ ေရွာင္ေျပးမရနိုင္ပါဘူး
၀မ္းနည္းမႈ ၊ အထီးက်န္မႈ ၊ ဘာမွမရွိေတာ့ဟုခံစားရျခင္းမ်ားနွင့္ အဆိုးျမင္ေသာခံစားခ်က္မ်ားသည္ တၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေပၚ
လာတတ္ပါတယ္ ထိုခံစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ခြင့္မေပးပါနွင့္ ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ သင့္အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔တစ္စံုတစ္ဦးနွင့္လမ္းခြဲရသည့္အခါ
အထက္ေဖာ္ျပပါခံစားခ်က္မ်ားကို ႀကံ့ႀကံံ့ခံနိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္ စာရြက္တစ္ရြက္ကိုယူ၍သင္ခံစားေနရသမွ်ကိုခ်ေရးလိုက္ပါေနာ္
စာရြက္ထဲမွာ ခ်ေရးတယ္ဆိုတာ ရင္ဖြင္႔တာပါဘဲ
ခ်ေရးၿပီးေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သင္လုပ္နိုင္တာဘာေတြရွိလဲဆိုတာကိုသိလာေပလိမ့္မယ္
အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အလွ်င္ျမန္ဆံုး ျပသနာကို ရင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ပါေလသည္။
@naymyoko
photo-google image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @naymyoko! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @naymyoko! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!