Sort:  

Natamad lang :-D
Need ipahinga eyes

Posted using Partiko Android

Ah hehe...kaya nga e nakakalabo ng mata nakababad ang paggamit ng gadgets.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65761.91
ETH 3385.70
USDT 1.00
SBD 2.62