You are viewing a single comment's thread from:

RE: We found a real Message in the Bottle!

in #blog2 years ago

Ha! Ja zawsze chciałam napisać taki list i wysłać... Nie do księcia na jakimś tam rumaku, tylko tak po prostu... I jeszcze tego nie uczyniłam.

Gratulacje! To musiała być przygoda...

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12907.04
ETH 412.03
USDT 1.00
SBD 0.99