Artık yoktun

in #blog5 years ago

Gecenin bir yarısı, tam yatmak üzereyken rastgele çalmaya başlar hiç bilmediğin ve daha önce hiç dinlemediğin o şarkı..
Canını yakarken çok tanıdık gelir sanki defalarca dinleyip eşlik etmişsin gibi. Biraz da geç kalmışlık hissi gelir.

Hani yangın yerinde
Sevmiştim ben seni
Darmadağın akşamlarda

Bir avuç kül uzattın
Bense kırık bir cam
Yıkıntılar arasında

Ah neden korktun?
Ah neden korktun?
Bir uyandım ki artık yoktun
Uzanıp eşsiz hatırandan öptüm

Sözlerden daha fazla etkiliyor sanki o melodi ve içine çektikçe çekiyor seni.. Bir girdabın ortasında kalmış savunmasız gemi misali; geçmesini beklemekten başka çare yoktur o an..

"Sadece aynanın içinden duygularını da geçirebilenlerin dilini anlayabileceği, sevdiğimiz şairin şiirinden, sevdiğimiz kadının sözünden şarkı." diye boşuna denmediğini anlarsın ve ifade edemediklerini bulursun kısacık anda.

Çaresizligin, kabullenişin en naif ifadesidir belki.. Belki de bir veda cümlesidir bu dünyaya bırakılan "uzanıp eşsiz hatırandan öptüm.."

Kanatmışım yaranı sevdikçe
Acıtmışım canını sevdikçe

Sort:  

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @akifane! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @akifane! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 67738.65
ETH 3810.43
USDT 1.00
SBD 3.74