Bitcoinin düşeceği minimum değer tahmini

in #bitcoin4 years ago

Son günlerde sert bir düşüş yapan bitcoin 6bin 10bin bandında işlem görüyor . Neyin ne olacağı hiç belli olmayan bu piyasada net bişey var oda bitcoin madenciliginin maliyeti. Türkiye'de 4bin dolar civarında olan bu maliyet 3bin ile 10bin arasında değişik ülkelerde değişim gösteriyor. En büyük madencilik yapılan ülkelerde bu değer 3bin dolar ile 5bin dolar arasında . Yani uzun vadede bitcoinin 4 bin dolar altına düşeceğini tahmin etmiyorum. Minimum 4bin dolar civarında seyredecektir neden mi madencilik azımsanamayacak bir piyasa ve bu sektörde hala ekmek yiyen büyük balinalar istedikleri gibi yön vererek alım satım yapabiliyor. unnamed.jpg

Sort:  

This post has been upvoted by @microbot with 16.6%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @microbot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount

How about joining the Q initiative? Limited invites here!

How Cool!

You got a 4.76% upvote from @coolbot courtesy of @drcevat!

Help us grow, delegate today!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by drcevat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23005.06
ETH 1576.45
USDT 1.00
SBD 2.48