Sort:  

Hue hue dziękuję! :) Mem to klasyk i będzie za każdym razem :P

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35337.92
ETH 2445.18
USDT 1.00
SBD 4.05