Sort:  

Byłem trochę zmęczony, ale starałem się jak mogłem. Nie było pytań, więc nie miałem jak przedłużać :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35832.76
ETH 2364.43
USDT 1.00
SBD 3.95