လွလား

in #beauty6 years ago

အဆိုပါမိန့်ခွန်းကြားနာမှာအေသင်၏အချင်းလူတို့ခံစားခဲ့ကြပါပြ၏အမှုလုပျ၏, ငါမပြောနိုင်, ငါမူကား၎င်းတို့၏ဖြားယောင်းသင်သိရ image
စကားများလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သော, ငါ့ကိုငါသူမေ့စေ
သူတို့အကြိုးသကျရော; သို့သော်လည်းသူတို့သည်ခဲတဲ့စကားလုံးပြောပြီ
အမှန်တရား။ သူတို့ရဲ့အမှားကိုအမှန်ခဲ့ကြသည်အများအပြားအဖြစ်ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတဦးတည်းရှိ၏
အရာအတော်လေးငါ့ကိုအံ့သြ: ငါဆိုလိုသူတို့အပျေါမှာဖြစ်ရန်သင့်အားကြားပြောသောအခါ
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရံတော်မဟုတ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါ့၏အင်အားအားဖြင့်လှည့်ဖြားစေနှင့်ရန်
အဟောအပွောကောငျး။ သူတို့ကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအကြောင်းပြောနေသည်၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်ရပြီ်၏
သူတို့အဖြစ်မကြာမီ 1 အကြှနျုပျ၏နှုတျဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြသအဖြစ်တွေ့ရှိခံရဖို့သေချာခဲ့ကြ
ငါ၏အချို့တဲ့; သူတို့ဆက်ဆက်အများဆုံးအရှက်မရှိသောဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါ
ဒီဟုထဲမှာအဟောအပွောကောငျး၏အင်အားအားဖြင့်သူတို့ကဆိုလိုမဟုတ်လျှင်
သမ္မာတရားကိုအင်အားသုံး: ဒါဆိုငါဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအမှန်ပင်ဝန်ခံကြဘူးသည်။ ဒါပေမဲ့
ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားနေတဲ့လမ်းသူတို့ထံမှအတွက်! ငါသူတို့ရှိသည်, ဟုခဲ့သည်ကောင်းပြီ, အဖြစ်
ခဲသမ္မာတရားကိုတစ်ဦးစကားလုံးထက်ပိုပြီးစကားလုံးတစ်လုံးပြုတတ်ကြ၏, သို့မဟုတ်မ; သင်မူကား,
ငါ့ထံမှတပြင်လုံးကိုအမှန်တရားစကားကိုနားထောငျရကြလိမ့်မည်: သို့သော်ပြီးနောက်ကယ်နှုတ်မရ
တစ်ပါတည်းသောစကားနှင့်တန်ဆာဆင်ထားထားအဟောအပွောကောငျးမှာသူတို့ရဲ့ထုံးစံနှင့်
စာပိုဒ်တိုများ။ အကယ်စင်စစ်မရှိပါ! ငါမူကားသောစကားများနှင့်အငြင်းပွားမှုများကိုအသုံးပြုဖို့ရကြလိမ့်မည်
ယခုအချိန်တွင်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပေါ်; ငါသည်ဤမှန်သည်ကိုသိမှတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘို့နှင့်
သောဘဝငါ့အချိန်မှာသင့်ရှေ့မှာငါပေါ်ထွန်းစေမည်အကြောင်းမပေးအပ်သော, အို
တစ်ဦးလူငယ်အဟောအပွောကောငျး၏ဇာတ်ကောင်အတွက်အေသင်၏လူတို့သညျ: အဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ထားကြကုန်အံ့
ငါ့ကိုဒီအ။ ထိုအခါငါပေးသော, ငါ့ကိုတဦးတည်းမျက်နှာသာပေးရန်သင်တို့တွင်အတောင်းပန်ရမယ်
ဒီ-လျှင်သင်သောငါ၏ကာကွယ်ရေးအတွက်တူညီသောစကားများသုံးပြီးငါ့စကားကိုနားထောင်
ငါသုံးပြီးများ၏အလေ့အထဖြစ်ရပြီ, နှင့်သင်၏အများဆုံးရှိစေခြင်းငှါအရာ
အဆိုပါ Agora ၌၎င်း, ငွေကို <ကြိုးကွင်း၏စားပွဲမှာကျွန်တော်ကြားလျှင်, သို့မဟုတ်
ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြား, ငါသည်ဤမှာအံ့အားသင့်ခံရဖို့မသင်မေးနှင့်မဟုတ်ဘူး
ငါ့ကိုနှောက်ယှက်ရန်။ ငါထက်ပိုခုနစ်ဆယ်အသက်, ဤဖြစ်ကြောင်းကို
ငါအစဉ်အမြဲငါပညတ်တရား၏တရားရုံး၌ထငျရှားသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး,
အရပျ၏နည်းလမ်းများမှအတော်လေးတစ်လူစိမ်းဖြစ်၏ ကြောင့်ငါလို
အဘယ်သူကိုသငျသညျလို, ငါတကယ်တပါးအမျိုးသားဖြစ်လျှင်အဖြစ်ငျသညျငါ့ကိုငဲ့ပြီ
ဆင်ခြေဆင်လက်သူသည်မိမိမိခင်ဘာသာစကား, သူ၏၏ဖက်ရှင်ပြီးနောက်ပြောသောလျှင်
တိုင်းပြည်: ငါမမျှတတောင်းဆိုမှုကိုမဟုတ်ပါဘူးထင်သော။ အဆိုပါ - စိတ်ထဲဘယ်တော့မှမ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by twomm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @twomm! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @twomm! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @twomm! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65826.04
ETH 3521.87
USDT 1.00
SBD 2.49