BAYBAYIN

in baybayin •  4 months ago


BAYBAYIN

Ang Baybayin, o baibayin, bilang isang abugida na mayroong labimpitong (17) karakter na sumisimbolo sa sistemang pagsulat ng mga ninuno ng mga Tagalog bago pa sila tawaging Filipino ay tatak ng isang pamayanang may kasarinlan at pakikipag-ugnayan sa isa't isa.

PANITIK TAGALOG

Ang Baybayin na kilala bilang Panitik Tagalog ay may tatlong (3) patinig at labing-apat (14) na katinig. Oo, ito ang Tagalog Baybayin.

MGA PATINIG

Ang tatlong (3) patinig nito na bigkas-Tagalog ay ang /a/, /i/, at /u/. Ang /i/ ay maaaring gamitin para sa patinig na /e/ at ang /u/ naman ay panghalili sa /o/. Ang /a/, /i/, at /u/ ay hindi binabasa na /ey/, /ay/, at /yu/ na bigkas-Ingles.


MGA KATINIG

Ang bawat katinig naman nito ay isinusulat na may kasamang patinig na /a/.

Ito ang labing-apat (14) na mga katinig: Ba, Ka, Da, Ga, Ha, La, Ma, Na, NGa, Pa, Sa, Ta, Wa, at Ya.


Nagbabago ang tunog ng bawat katinig kapag dinadagdagan ito ng kudlit. Ang kudlit ay isang marka na maaaring ilagay sa itaas ng katinig upang mapalitan ang kasamang patinig na /a/ ng mga patinig na /e/ o /i/ at kapag inilagay naman sa ibaba ay mapapalitan ang patinig /a/ ng mga patinig na /o/ o /u/.

Tandaan, laging may kasamang patinig na /a/ sa sinaunang anyo ng mga katinig. Hindi ito isinusulat na mga titik B, K, D, G, H, L, M, N, NG, P, S, T, W, at Y. Hindi rin ito binibigkas na gaya sa mga katinig sa wikang Filipino na mga /Bi/, /Key/, /Di/, /Dyi/, /Eyts/, /El/, /Em/, /En/, /Endyi/, /Pi/, /Es/, /Ti/, /Dobolyu/, at /Way/.

Sa kasalukuyan, ang Baybayin ay aprubado na bilang pambansang paraan ng pagsusulat sa House Committe on Basic Education and Culture. Ang panukala ay tinawag na House Bill No. 1022 o National Writing System Act.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hola, me gustaría leer los artículos que escribas para la comunidad de Steemit.

·

Hola, @ydavgonzalez, mis artículos son para los filipinos en la comunidad Steemit.

English: Hello, my articles are for Filipinos in Steemit community. Thanks for visiting.
Tagalog: Ohoy, ang aking mga artikulo ay para sa mga Filipino sa komunidad ng Steemit. Salamat sa pagbisita.

What's abugida? Alphabet?

Tlga kinailangan pa ng house order para gamitin ang Baybayin? Kaloka.

Anyway, welcome to Steemit. Do you also have another account or this is your only acct?

·

@artgirl, ang abugida ay may katangian na alpabeto at silabaryo. Sa amin din ang Baybayinista. Project ito para sa pagsulong ng Baybayin.

Salamat sa komento at pagbisita.

·
·

Naks. Salamat po!

Buhay na buhay ang Baybayin

·

Tama, buhay po ang Baybayin, @timliwanag.

I hope you happy in steemit

Posted using Partiko Android

·

Salamat (thanks), @bukuem

Paano yung abraham. Do I spell it like a ba ra ha ma?

·

Ang Abraham ay maaaring maging /A/Da/Ha/ o /A/Ra/Ha/ dahil ang Da ay pwedeng maging Ra sa Tagalog gaya sa maga[n]Da o magaRa.

Ang "AB" ay nagiging /A/ at hindi na isinasama sa pagsulat ang "B" dahil walang kasunod na patinig "a" ito.

Ang "BR" sa Abraham ay magkasunod na katinig (consonant cluster) kaya maaaring gamitin ang /A/Ba/Da/Ha/ o /A/Ba/Ra/Ha/.

Ang "M" naman na huling titik sa Abraham ay wala ring kasamang patinig "a" kaya pwede na itong hindi isulat.

Bibigyang-pansin natin ang paggamit ng Baybayin sa mga pangalan sa mga sa susunod na araw. Salamat sa tanong @abrahamcera.

·
·

Galeng o. Teacher po b kau ng alibata? Pwede nyo rin gamitin ang steemph n tag.

·
·
·

Baybayinista :D

·
·
·
·

Meganon pala. 😂 Kayo po ba si timliwanag at baybayinista? Or ibang tao sila?

Posted using Partiko Android

·
·
·
·
·

Ang Baybayin Steemit blog ay proyekto ng Sulong Baybayin. Isa lamang po si @timliwanag sa mga nagbabahagi.

·
·
·
·
·
·

Ok po salamat.

Posted using Partiko Android

·
·

Maraming salamat po. A ba da ha it is

·
·
·

Walang anuman, @abrahamcera.

Welcome to steemit @baybayin.

  • Join @minnowsupport project for more help
  • Checkout @helpie for daily trivias and useful information
  • Join @qurator a good quality support project
  • Checkout @steembasicincome
  • Help us save the forest with @treeplanter
    Follow me @tuanis for random votes daily please checkout the report
    Welcome the new steemians. Have a great day!
·

Salamat (thanks), @tuanis


Welcome to Steem @baybayin.

Do read A thumb rule for steemit minnows - 50:100:200:25 for starter tips.

Spend time reading Steem Blue Paper to know how Steem blockchain works and if you still have any queries ask them on our Ask me anything about Steemit post and we will try to answer that.

All the Best!!!

@baybayin Welcome po sa Steemit ^_^

·

Congratulations @baybayin! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

ayos po a... may natutunan po ako

sulong baybayin!