အိမ္​​ေလး​ေတြ

in #artzone3 years ago

ဝါးနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခ်စ္စဖြယ္ အေဆာက္အဦးေလးမ်ား
သစ္ေတာေတြဆိုတာ လူေတြကို ေအးခ်မ္းေစတဲ့ သဘာဝတရားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
သဘာဝအေနအထားအရ လူသားေတြကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးတဲ့အျပင္ ေအးျမျခင္းကိုလည္း ေပးစြမ္းၾကတဲ့ အတြက္ သစ္ပင္ေတြ၊ သစ္ေတာေတြဟာ လူတိုင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အရာဝတၳဳေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ကာလမွာ လူေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ အေဆာက္အဦးေတြ၊ ေနရာေတြကို အလွဆင္ဖန္တီးလာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပမွာကေတာ့ ဝါးကို အသံုးျပဳၿပီး ဖန္တီးထားမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Green Ladder Pavilion

ဒီဝါးၾကည့္စင္ေလးကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕က အႏုပညာျပခန္းတစ္ခုမွာ ျပသဖန္တီးထားတဲ့ အရာေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ဗိသုကာေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားတာျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္တမူထူးေစတဲ့ ၾကည့္စင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။

၂။ Norwegian Pavilion
ဒီအေဆာက္အဦးေလးကေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ရွန္ဟိုင္းကုန္စည္ျပပြဲအတြင္း ျပသခဲ့တဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျပခန္းပံုစံတည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး သစ္သားေတြ၊ ဖ်င္စေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦးရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းကေတာ့ သစ္ပင္ရဲ႕ အမိုးပိုင္းပံုစံနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၃။ Flower Tower
image
ပန္းတာဝါလို႔ ဆိုတဲ့အတိုင္း ဒီအေဆာက္အဦးတစ္ခုလံုးပန္းအိုးေတြနဲ႔ အလွဆင္ဖန္တီးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွာ ဗိသုကာပညာရွင္ Edouard Francois က ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဝါးပန္းအိုးေပါင္း ၃၈ဝ ကို ေရႊ႕လို႔မရေအာင္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေရပက္ဖ်န္းတဲ့စနစ္ကိုလည္း လည္ပတ္ေနေအာင္ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားပါတယ္။

၄။ Bangkok Tree House
image
ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္။ တစ္ခုလံုးကို သစ္ပင္ေတြနဲ႔ အလွဆင္ဖန္တီးထားၿပီး ဝါးကိုေတာ့ အေဆာက္အဦးရဲ႕ အဓိကပစၥည္းအေနနဲ႔ အသံုးျပဳထားပါတယ္။
image
ဒီဟိုတယ္ဟာ Phra Pradaeng Peninsula မွာတည္ရွိတဲ့ဟိုတယ္ျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာၾကက္နဲ႔ ေျမျပင္ေတြမွာလည္း သစ္ထြက္ပစၥည္းေတြနဲ႔သာ အလွဆင္ထားပါတယ္။

၅။ Bamboo Pavilion
image
ဂ်ာမနႏိုင္ငံ၊ ဘာလင္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဗိသုကာပညာရွင္ Rocco Yim က ဒီဇိုင္းဆင္ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
image

ေဟာင္ေကာင္ - ဘာလင္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕ၾကားမွာရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ အေနနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Sort:  

🎁* Big Offer get it befoer Run out !🎁

  • Limited offer for limited people.
    Get $0.10 upvote for 7 days on your every new post you make.
    and eveyday random 1 person will get $10 upvote.

We have exclusive cheap plan for everyone. Visit our site to learn more and join the limited time offer at: CLICK HERE TO JOIN AND MORE INFO

Hello! I find your post valuable for the wafrica community! Thanks for the great post! @wafrica is now following you! ALWAYs follow @wafrica and use the wafrica tag!

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gold-bloger from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @gold-bloger! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!