A dark, luxurious bathroom / Ciemna luksusowa łazienka.

in art •  5 months ago

Polski/
Projekt wykonany w programie Autodesk 3DS Max wersja 2017 do wykonania projektu użyłem także programu renderującego Chaos Group Vray. Realizacja projektu zajęła mi 2 dni. Skupiłem się na wykorzystaniu światła dziennego i odwzorowaniu realizmu glazury i części metalowych. Jak możecie zauważyć skierowałem uwagę na bardzo dobrze oświetloną wanne, która ustawiłem przy dużych oknach. Światła główne znajdujące się w suficie są jakby jego organiczną częścią.
Całość podsumowałem w post produkcji do wykonania, której posłużył mi program Adobe Photoshop.
Rendering z produktami firmy MASSI. Użyłem produktów z linii MODERN.
https://massi.pl/
Liczę na szczere oceny.

cam 1 na steemit.jpg

English/
The project made in the Autodesk 3DS Max 2017 program for the project was also used by the Chaos Group Vray rendering program. The project took me 2 days. I focused on using daylight and reproducing the realism of glaze and metal parts. As you can see, I turned my attention to a very well-lit bathtub, which I placed near large windows. The main lights in the ceiling are like its organic part.
I summarized the whole in the production post to be made, which was used by the Adobe Photoshop program.
Rendering with MASSI products. I used products from the MODERN line.
https://massi.pl/
I count on honest assessments.

My instagram:
https://www.instagram.com/lukasindesign/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @lukasztemplar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!