Sort:  

A cieszę się bardzo, dzięki. Próba kontroli wody i tuszu nie jest łatwa.

Po co kontrolowac :) Niech sie rozplywaja...

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57196.99
ETH 4633.65
BNB 620.22
SBD 7.32