Sort:  

chỉ là trích dẫn thôi mà! hiha!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19370.77
ETH 1324.70
USDT 1.00
SBD 2.44