Mystery of the life of the turtle | bí ẩn về tuổi thọ của loài rùa

in #animals4 years ago

Turtles are long-lived animals that can survive for hundreds of years. Some scientists have studied the secrets of turtle life from aspects such as cytology, anatomy, physiology.
Rùa là loài động vật có tuổi thọ lớn, chúng có thể sống đến hàng trăm năm. Một số nhà khoa học đã nghiên cứu bí mật về tuổi thọ của rùa từ các phương diện như tế bào học, giải phẫu học, sinh lí học.

image.png

One scientist has chosen a relatively high age of turtles and a lower age group of turtles for comparison. The results showed that the longevity of turtles was relatively high, and the lower turtles had relatively low cell survival rates.
This suggests that cell reproduction is closely related to turtle longevity.
Có nhà khoa học đã chọn một nhóm loại rùa có tuổi thọ tương đối dài và nhóm loại rùa khác có tuổi thọ không dài lắm làm tài liệu thử nghiệm so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm rùa có tuổi thọ tương đối dài có hằng số sinh sản tế bào khá nhiều, còn nhóm rùa có tuổi thọ không dài lắm có hằng số sinh sản tế bào khá ít.
Điều này cho thấy, hằng số sinh sản của tế bào có mối quan hệ mật thiết với tuổi thọ dài ngắn của rùa.

image.png image.png
Some scientists believe that turtles' longevity is closely related to slow-acting, relatively slow metabolic processes and their hunger-hungry physiognomy.
Based on observations and research, large turtles, vegetarians, have a longer lifespan than small-headed turtles, meat eaters, or omnivorous.
Có nhà khoa học cho rằng, sự trường thọ của rùa có quan hệ mật thiết với hành động chậm chạp, quá trình trao đổi chất tương đối chậm và cơ năng sinh lí chịu đói chịu khát của chúng.
Căn cứ vào quan sát và nghiên cứu, rùa có đầu lớn, ăn chay, có tuổi thọ dài hơn so với rùa có đầu nhỏ, ăn thịt hay thức ăn tạp.

image.png
example, turtles living on tropical islands of the Pacific and Indian Oceans are the largest terrestrial turtles in the world, whose main food is green grass, wild fruits and palm trees (also known as cactus), long life, can live over 300 years old, is a longevity turtle that people recognized.
Ví dụ, rùa tượng sống ở trên đảo nhiệt đới Thái Bình Dương và ấn Độ Dương là rùa sống trên cạn lớn nhất trên thế giới, thức ăn chủ yếu của nó là cỏ xanh, quả dại và cây bàn tay tiên (còn gọi là cây xương rồng bà), tuổi thọ rất dài, có thể sống trên 300 tuổi, là loài rùa trường thọ mà mọi người công nhận.

image.png
Although turtles have a relatively high life expectancy compared to animals, but different types of turtles have different life expectancy. There are turtles that can survive over 100 years of age, with turtles only able to live to about 15 years of age. Although some tortoises have a long life span, in fact they can not all live to one hundred years old, because from the day they are born, the disease and the enemy always threaten their lives.
Tuy rùa có tuổi thọ khá cao so với các loài động vật nhưng các loại rùa khác nhau thì tuổi thọ của chúng cũng dài ngắn khác nhau. Có loại rùa có thể sống trên 100 tuổi, có loại rùa chỉ có thể sống đến khoảng 15 tuổi. Cho dù một số loại rùa có tuổi thọ cao, nhưng trên thực tế không thể tất cả đều sống đến trăm tuổi, bởi vì tính từ ngày chúng ra đời, tật bệnh và kẻ địch luôn luôn đe doạ đến sinh mạng của chúng.

p/s: The English translation may not be meaningful. :))
quote from: 10 thousand questions why? - Animals

Sort:  

You got to learn how to use busy.org

vâng, hôm nay cháu đăng trên busy đấy, nhưng do cháu chưa hiểu lắm về busy nên chưa tận dụng được lợi thế gì từ busy chú ạ! cháu đang tìm hiểu dần hihi!

à, chú thông cảm cho cháu nhé! tại vì tiếng Anh của cháu khá kém, mỗi khi dùng tiếng Anh cháu phải dùng google dịch nền là cháu trả lời chú bằng tiếng Việt trong khi chú viết tiếng Anh

Thanh niên cũng hiểu về rùa gê :)))

chỉ là trích dẫn thôi mà! hiha!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23902.30
ETH 1887.97
USDT 1.00
SBD 3.28