Sort:  

Cuối cùng thì cái app cũng hoạt động nhỉ xD nếu đạt 5000bc thì post lên, nhưng post trước nửa đêm =]]]

Posted using Partiko iOS

Tại sao lại trên 5000 bc mới post hả anh

Cứ 5000-10000+ bước mới post để nhận upvote

Posted using Partiko iOS