My Actifit Report Card: September 15 2018

in #actifit2 years ago

Xin chào mọi người!
Hôm nay là ngày thứ 4 dùng thử.
Nếu bạn có đọc cái bài viết review trước thì chắc có hiểu sơ sơ cái app hoạt động ntn.
Tuy nhiên hiện tại mình vẫn chưa tìm hiểu thêm về SMT token của actifit nên chưa có chia sẻ gì được. Thông tin về dự án thì có thể đọc thêm ở @acitifit. Ngoài ra kênh discord của họ cũng rất hay chịu khó giao tiếp, bạn có thể tìm về trang blog của họ và lấy link discord cho việc thuận tiện trao đổi.
Như họ nói thì khi đạt 5000 bước thì sẽ nhận được upvote (nhưng phải post bài lên steemit) nên giờ mình thử đăng xem như thế nào.
App dùng dễ dàng, tuy nhiên phải gõ trên điện thoại nên cảm giác không muốn ghi quá nhiều.
Vậy ha!


6633
Daily Activity,Walking
Height
175 cm
Weight
66 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm

Sort:  

6.6 k ... excellent ...congratulations

Posted using Partiko iOS

I think that’s my average number everyday :) Hopefully it will increase day by day

Posted using Partiko iOS

Upvoted.

DISCLAIMER: Your post is upvoted based on curation algorithm configured to find good articles e.g. stories, arts, photography, health, etc. This is to reward you (authors) for sharing good content using the Steem platform especially newbies.
If you're a dolphin or whales, and wish not to be included in future selection, please let me know so I can exclude your account. And if you find the upvoted post is inappropriate, FLAG if you must. This will help a better selection of post.

Keep steeming good content.
@Yehey

Posted using https://Steeming.com condenser site.

No wonder! I just got a message from Peter last night telling me to download ACTIFIT! This is a great app @adam.tran however, I already have MIFIT on my mobile phone and connected to my MIFIT sports watch. So probably, just about the same features, right?

This app is tokenized with SMT tokens, by exercising you will get both upvote and Actifit SMT tokens if you hit any milestone

Posted using Partiko iOS

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Em đi dc hơn 3000 bước thôi haha

Cuối cùng thì cái app cũng hoạt động nhỉ xD nếu đạt 5000bc thì post lên, nhưng post trước nửa đêm =]]]

Posted using Partiko iOS

Tại sao lại trên 5000 bc mới post hả anh

Cứ 5000-10000+ bước mới post để nhận upvote

Posted using Partiko iOS

Congratulations @adam.tran,
Your post "My Actifit Report Card: September 15 2018" hast just been Resteemed !!! 😄😄😄
By following me, you have achived this service.


😝🙂😝 Best regards, free resteeme. @tow-heed😉😄😉

Thanks buddy!

Posted using Partiko iOS

Congrats! You just reached level 2 milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 35 Actifit tokens for attaining 6633 tracked activity!
You also received an 1.24% upvote via @actifit account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17540.15
ETH 515.85
SBD 1.14