My Actifit Report Card: October 22 2018

in #actifit2 years ago

Naka-2000 na puntos na ako ngayon. Post ko na hanggat wala ako ginagawa baka kasi makalimutan ko pa i-post mamaya.

Simple lang ginawa ko ngayon. Sumasayaw habang nagbubuhat at naglalakad. Sandaling oras lang naman, tapos nagpahinga na ako kasi tapos na e. Sa susunod na lang ulit kapag may gagawin na.

Ang hirap maka-5000 points. Dapat laging dala ang cellphone o kaya nakalagay sa bulsa. Nang sa gayon ay hindi mabokya.

2338
Dancing,Jogging,Moving Around Office,Running,Walking
Height
6 ft
Weight
198 lb
Body Fat
%
Waist
35 in
Thighs
in
Chest
in

Sort:  

Congratulations @twotripleow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week
Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.02
BTC 11883.83
ETH 440.26
SBD 1.06