My Actifit Report Card: October 12 2019

in #actifit4 years ago (edited)

No dziś muszę pochwalić moim nowym recordem. Wybrałem się spotnanicznie na impreze do BIlbao a co za tym poszło dużo zwiedzania i stawianych kroków. Pierwszy raz miałem okazje na żywo posłuchać muzyki z Sound Systemu z artystami z prosto z Jamajki i nie tylko. Artysów jakich miałem możliwość posłuchać to: Roberto Sanchez, U Brown, Linval Thompson, Echo Minott, Ben Jammin.

30060
Walking

Sort:  

No to myślę, że teraz powinieneś napisać post na @pl-travelfeed 😉

@tipu curate

Teraz jest jakiś materiał;-)

Nie wykręcaj się dawaj posta 😉

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 44.25 AFIT tokens for your effort in reaching 30060 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.78% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 50777.67
ETH 2921.35
USDT 1.00
SBD 4.23