A strange feeling / Dziwne uczucie

in #actifit2 years ago

EN-PL

Szybki raport. Miałem dzisiaj dziwne zdarzenie. Ogólnie jestem osobą uważną i ostrożną - rzadko coś tłukę, na kompie piszę bez patrzenia na klawiaturę. A dziś jakaś masakra. Co chwilę coś wylewam, niemalże tłukę, co drugie słowo na kompie z błędem (poprzestawiane) literki. Bałem się, że mam jakiś mini udar. Ale chyba przeszło. Na dodatek, w drodze do domu wybrałem skrót, który okazał się jednym wielkim i śliskim błotem. Żałuję tego. Jutro trzeba będzie zacząć dzień od mycia butów.

ENG A quick report. Today I had the strangest occurrence. In general, I am a careful and cautious person - I rarely break things, I do write on my pc without looking at the keyboard. This day was disastrous. I did spill at least few drinks, almost broke my mug, when writing half of words with errors (wrong spelling, usually by improper order). I was afraid I had a micro stroke. But it passed, I hope.
On my way home I took a shortcut, but it was so muddy and slippery I did regret taking it. Tomorrow will start with shoe cleaning.12381
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Sort:  

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

za to bardzo udana fotka oświetlonego o zmierzchu miasta ⭐️

Posted using Partiko iOS

Dla moich fanów, to muszę się starać 🤪🤣

🤩😛

Posted using Partiko iOS

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 162.6682 AFIT tokens for your effort in reaching 12381 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 23.16% upvote via @actifit account. 20.92% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 105.6557 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @sk1920! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41992.08
ETH 3124.46
USDT 1.00
SBD 4.63