My Actifit Report Card: February 20 2020

in #actifit2 years ago

Przy myciu łazienki nie ma szans na zrobienie dużej ilości kroków zwłaszcza jeśli ma się przy sobie tylko telefon a nie opaskę na rękę. Dopiero niedawno odkryłem jak ludzie robią codziennie te dziesiątki tysięcy kroków. Wszystko dzięki opaskom na rękę. Nawet siedząc przed kompem i machając mysza robią "kroki"

5009
Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 107.4475 AFIT tokens for your effort in reaching 5009 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.32% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 80.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20400.76
ETH 1170.82
USDT 1.00
SBD 2.94