You are viewing a single comment's thread from:

RE: Můj deník 23.11.-1.12.2019

in #actifit2 years ago

K té ještěří chůzi... Mám k dispozici vlastoručně natočené video asi metrového leguána, jak běhá po basketbalovém hřišti (v Mexiku nic neobvyklého :D), kdybys měl zájem tuto techniku ještě více vypilovat :)

Sort:  

Pls pošli! :D

Pokusím se to nahrát na DTube a dám ti vědět :)

Už se dá mimochodem nahrát na D.tube video, aniž bych ho musel postovat?

Obávám se, že ne... Já s něma měl v podstatě pořád nějaké problémy, proto jsem svou DTube sérii po několika měsících ukončil.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 36137.14
ETH 2403.64
USDT 1.00
SBD 3.80