My Actifit Report Card: September 19 2018

in #actifit2 years ago

Hi mọi người,

Vì phải viết báo cáo mới được nhận upvote và token nên ngày nào cũng phải viết những post ngắn và không có nhiều thông tin thú vị này :(

Đây là số bước đã đi trong khoảng 9 tiếng làm việc, ngoài ra không có hoạt động thể thao nào khác.


5916
Daily Activity,Walking
Height
175 cm
Weight
66 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm

Sort:  

Hey @adam.tran,
Your post "My Actifit Report Card: September 19 2018" hast just been Resteemed !!! 😻😻😻
By following me, you have achived this service.


🙂😉🙂 Regards, free resteemed bot @tow-heed😉😄😉

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congrats! You just reached level 2 milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 20 Actifit tokens for attaining 5916 tracked activity!
You also received an 0.80% upvote via @actifit account.

Token dựa vào số bước chân hả anh

Đaij loại vậy đó e

Posted using Partiko iOS

Congratulations @adam.tran! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

dạo này em tập thức dậy lục 5h sáng và đi bộ quanh khu nhà. Nhưng em cũng đang cai điện thoại nên xóa luôn apps này, tại máy em nó đơ quá ý. Cái chính là em đang cai bớt cầm điện thoại, bớt vào facebook :)

A nghĩ fb ngày càng đểu và ngày càng....khó cai xD

đúng là khó cai thật ạ :(

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.04
JST 0.026
BTC 19109.35
ETH 603.82
SBD 1.23