You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: September 19 2018

in #actifit2 years ago

dạo này em tập thức dậy lục 5h sáng và đi bộ quanh khu nhà. Nhưng em cũng đang cai điện thoại nên xóa luôn apps này, tại máy em nó đơ quá ý. Cái chính là em đang cai bớt cầm điện thoại, bớt vào facebook :)

Sort:  

A nghĩ fb ngày càng đểu và ngày càng....khó cai xD

đúng là khó cai thật ạ :(

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17019.65
ETH 515.38
SBD 1.12